Thursday, March 8, 2007

Kuantan Town : Boat ride


Kuantan town photo taken from Sungai Kuantan.
If you are in Kuantan don't miss the chance to take a boat ride along Sungai Kuantan.